Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
ท่าเรือและอ่าว

ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือทางน้ําจากเรือและอ่าวพร้าว

ท่าเรือและอ่าว

ท่าเรือ ท่าเรือ และท่าเรือ เป็นจุดที่เกิดความถี่ในการจมน้ําสูง ตามธรรมเนียมแล้ว ห่วงชูชีพ (ชูชีพ) วางไว้ทุก ๆ ครั้ง เพื่อนําไปใช้ในยามฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ผู้เสียชีวิตอาจว่ายน้ําไม่เป็น หรืออาจจะไม่มีพลังที่เหลือว่ายไปจับทุ่นได้ แถบชูชีพยังสามารถอยู่ห่างจากผู้ประสบภัยได้ด้วยแรงผลักดันของกระแสน้ํา >/p > br/> > img src =/Uploads/201210913/water-water-กู้ภัย-in-dock-bay-in-in-dock-by-pg หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์กู้ภัยทางน้ําภายในท่าเรือ" ความกว้าง 800 = 800 = ความสูง = กว้าง 800 = 600 = ความสูง = กว้าง 800 = 600 = ความสูง = กว้าง = 800 = ความสูง = กว้าง = 800 = ความสูง = กว้าง 800 = · > img src = > UPLOADS/ IMAGE / 202102525/Water-Rescue-in-Dock- & Bay 2.jpg = "TITLE" ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําภายในท่าเรือ "Height = 800" = "Special Square" "Style" = "Style" "Style" = "Style" "Style" "Style" = "Style" "Style" = "Style" "/> > H3 > a href > a href > > a href > > a href > H3 > a href > H3 > a href = / > Hoverstar พัฒนาระบบเสาตู้อัจฉริยะอเนกประสงค์ สามารถเก็บอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางน้ํา รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไป เช่น H3, ชูชีพ, PFD ใช้ได้ฟรี หากผู้ที่เดินผ่านน้ําใกล้ ๆ พบเห็นใครประสบอันตราย > br/> h2 > > ท่าเรือ > ท่าเรือ > > ท่าเรือ > ท่าเรือ > = > ท่าเรือ > > ท่าเรือ > > , > > Hoverstar , > ระบบเสาตู้อัจฉริยะ , > H3 , ชูชีพ , PFD มีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์กู้ภัยทางน้ำยอดนิยม