Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
อาสาสมัครกู้ภัยทางน้ํารุ่นใหม่

อาสาสมัครกู้ภัยทางน้ํารุ่นใหม่

> h2 > 1. แอพพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ําแบบใหม่ >/h2 > br/> > เมื่อชีวิตมีชีวิตเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะยากแค่ไหน อาสาสมัครกู้ภัยทางน้ําก็จะไปถึงจุดหมายอย่างไม่ลังเล ตัดปัญหาทุกอย่างออกไป และปกป้องทุกชีวิต! > > br > ในทุกๆ ด้าน ได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ น้ํา ไม่เพียงแต่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของผู้คน แต่ยังจํากัดเวลาในการกู้ภัย ยากที่จะหาทางช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว > อันตรายที่อาจเกิดขึ้นคืออุปสรรคสูงสุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเผชิญ ระหว่างการกู้ภัย จําเป็นต้องพกพาอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยรีโมทคอนโทรลแบบพกพา หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ >/p > br/> รีโมทคอนโทรล > > รีโมทคอนโทรล ไกลได้ถึง 800 เมตร บนเรือสามารถติดตั้งไฟส่องแสงได้สูง สะดวกต่อการค้นหาใต้น้ํา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ไม่ว่าอุปกรณ์ชูชีพบังคับระยะไกลอัจฉริยะจะไปถึงไหน ก็ล้วนสร้างความหวังต่อชีวิตให้กับคนที่กําลังตกอยู่ในอันตราย คือความเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวของคุณ และแสงแห่งความปรารถนาดีอันกล้าหาญ ส่องแสงยามราตรี ให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่น! >/p > br > = > = > หุ่นยนต์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ทางน้ํา >/h2 > p > p > br/> p > > หุ่นยนต์ช่วยชีวิตบังคับระยะไกลอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ชูชีพบังคับแบบบังคับใต้น้ําหุ่นยนต์ Ving ช่วยชีวิตด้วยรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ําแบบใหม่ >/p > > br/> > ด้วยประสิทธิภาพไฮดรอลิกที่ยอดเยี่ยม แรงขับเคลื่อนขนาดใหญ่ และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นาน 45 นาที สามารถช่วยคนตกน้ําจากระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว > br > > แบตเตอรี่ > ลิเธียม > ในน่านน้ําอันตราย ช่วยย่นระยะเวลาการกู้ภัยให้สั้นลง และเพิ่มอัตราความสําเร็จในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย >/p > > br > จ่ายไฟ > > ต่อไฟ · ต่อไฟ · ต่อไฟ · ต่อไฟ ช่วยเหลือด้วยการบังคับระยะไกล นําอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ํา เชือกชูชีพ เสื้อชูชีพ สิ่งของจําเป็นที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ เข้าไปใกล้ผู้ติดอยู่ในถ้ําเพื่อให้การช่วยเหลือจมน้ําอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติการบังคับบังคับในน้ํา ทําการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการผูกเชือกชูชีพ เสื้อชูชีพ สิ่งของจําเป็นที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ >/p > br/> = > img src = > store/ploads/ image/ image/2022/ 01/27/bove-Equipment.jpg = title = title = ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือทางน้ําที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั่วไปที่ใช้ในเรือหรือเรือยอชท์ได้อีกด้วย ต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลกที่มาเยี่ยมชมคําปรึกษา >/p >